آموزش دوخت انواع یقه وبرش بخش ۱

آموزش دوخت انواع یقه : یقه گرد

آموزش دوخت انواع یقه :

بعد از رسم الگو از نقطه ۲۹ داخل شیب سرشانه به تناسب مدل می شویم. نقطه ج۲۹ و از نقطه ۳۰ برابر

با CM4-6 پایین آمده نقاط جدید را بطور هلال رسم می کنیم و از سرشانه پشت از نقطه ۱۶ با اندازه (ج۲۹-۲۹)

داخل شیب سرشانه می شویم. ج۱۶ و از نقطه ۷ روی خط وسط پشت CM1-2 پایین آمده و ۲ نقطه جدید را

بطور هلال وصل می کنیم. سپس حلقه جدید پشت و جلو بدست می آید.

 

انواع یقه انواع یقه

آموزش دوخت یقه هفت

از نقطه ۲۹ روی شیب سرشانه ۳-۱ سانت داخل شده و از نقطه ۳۰ به پایین CM10-15 علامت می زنیم. ۲

نقطه جدید را مستقیم بهم وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۵/۰ تا CM2 داخل شده و یقه هفت را با هلال

مختصر رسم می کنیم تا زیبایی یقه بهتر شود و قبل از رسم یقه حتما پنس کوچک CM5/0 در گودی یقه را می بندیم.

 

انواع یقه هفت انواع یقه هفت

 

یقه چهارگوش (خشتی)

از نقطه ۲۹ با توجه مدل داخل شیب سرشانه می شویم. نقطه ج۲۹ و از این نقطه CM10-15 بموازات وسط جلو پایین می آییم

تا نقطه K و از K به وسط جلو عمود شود. در یقه های باز چهارگوش از K 2 سانت داخل می شویم و به ج۲۹ وصل می کنیم.

با توجه به اینکه قبلا پنس سرشانه ۲برابر شده و موقع رسم یقه با پنس CM5/0 یقه بسته می شود.

انواع یقه :

انواع یقه خشتی انواع یقه خشتی

 

 

 

یقه دلبری (فانتزی)

از ترکیب یقه چهارگوش و یقه هفت بدست می آید در ابتدا یقه چهارگوش را رسم می کنیم و مدلهای مختلف را طراحی می کنیم.

 

انواع یقه فانتزی

 

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

از انتهای سرشانه جلو و پشت CM2-4 داخل شده و ابتدای یقه جلو و پشت را با هلال مختصر وصل می کنیم.

افرادیکه گردن کوتاه و چاق دارند از نقطه ۳۰ روی خط وسط جلو CM1-2 پایین می آییم و به ۲ یا CM4 داخل شده

از سرشانه بطور هلال وصل می کنیم.

 

Collar ship

 

آموزش دوخت یقه شکاری

دو خط عمود برهم رسم می کنیم که همدیگر را در نقطه ۱ قطع می کنند. از CM2-1=CM8-6 بطرف بالا علامت می زنیم

۳-۲ برابر ۲/۱ دور گردن یا مجموع حلقه گردن جلو و پشت منهای نیم سانت را اندازه می زنیم ۲ و ۳ را بهم وصل می کنیم

از ۲/۱ این خط ۵/۱ سانت بطرف بالا علامت می زنیم. (۲-۴) ۱/۲ (۳-۲) و ۵-۴ مساوی CM5/1 از ۲ به ۳ طوری رسم می کنیم

که از نقطه ۵ بگذرد و سپس از ۶-۲ عرض یقه را به بالا اندازه می زنیم. (۲-۶)=۸ تا ۶ سانت از نقطه ۳ تا ۷ مساوی CM5-6

علامت می زنیم و ۸-۷ عمود بطرف بالا برابر با ۴ سانت علامت می زنیم. از ۸ به ۳ مستقیم وصل می کنیم و از ۶ با هلال به

نقطه ۸ وصل میکنیم. ۶-۲ خط وسط پشت یقه می باشد.

۱ به ۲=۱۲-۱۰ سانت

۲ به ۳=مجموع حلقه جلو و پشت %۱ سانت

۲ به ۴=۲/۱(۲ به ۳)

۴ به ۵=۵/۲-۳ سانت

۲ به ۶=۷-۶ سانت عرض یقه

۳ به ۷=۸-۷ سانت

۸ به ۷=۴-۳ سانت

 

یقه شکاری

 

یقه خرگوشی

یقه خرگوشی مانند شکاری می باشد، با این تفاوت که از نقطه ۳ تا ۷ مساوی ۱۲-۱۰ سانت خارج می شویم و از ۸ تا ۷، ۶

سانت عمود بطرف بالا می رویم و به ۸ به ۳ و ۶ وصل می کنیم می توان نوک یقه را در نقطه ۸ کمی هلال کرد.

توجه

فاصله ۳-۲ در یقه شکاری و خرگوشی ۲/۱ دور گردن و یا مجموع حلقه گردن پشت وجلو الگو منهای جادگمه می باشد.

 

 

یقه خرگوشی

 

آموزش دوخت یقه ۳ سانتی

فاصله ۲-۱ مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت می باشد. ۳-۱ مساوی هلال یقه پشت الگو می باشد. ۴-۲

مساوی ۲ سانت بطور عمود بالا می رویم. ۵-۴ مساوی ۳ سانت دیگر علامت می زنیم. ۶-۱ مساوی ۳ سانت عرض یقه را

بطرف بالا عمود می رویم.از نقطه ۶ بطور هلال به ۵ وصل می کنیم و روی این خط تا نقطه ۷ یک سانت داخل می شویم به

۴ وصل می کنیم و از ۴ به ۳ بطور هلال وصل می کنیم.

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو وپشت %۵/۰

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۵/۲-۲ سانت

۴ به ۵=۵/۳-۳ سانت

۵ به ۶=۲-۵/۱ سانت

۱ به ۷=۴-۵/۳ سانت

به تناسب مدل می توان از نقطه ۶ مساوی ۵/۰ سانت داخل شده و با هلال رسم کرد. دو خط (۴ به ۱) و (۷ به ۶) با

هلال مختصر رسم می شود.

 

یقه سه سانت

 

یقه مردانه با پایه جدا

مستطیلی به طول مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت و عرض ۵/۱۰-۱۰ سانت رسم می کنیم. از ۴ تا ۱۰

مساوی با ۲-۵/۱ سانت مقدار جادگمه را در امتداد ۳ به ۴ خارج می شویم و از ۱۱ بطور مستقیم به ۷ وصل می کنیم اگر

بخواهیم نوک یقه بلندتر باشد خط ۱۱-۷ را به طرف خارج امتداد می دهیم از ۵/۰ تا ۵/۱ سانت و از این نقطه با هلال کم تا

نزدیک ۹ وصل می کنیم.

 

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۲ سانت

۴ به ۶=۱ به ۵=CM5/2=عرض پایه یقه

۶ به ۷=۱ سانت

۵ به ۸=۴ سانت

۹ به ۸=CM4-5 =عرض یقه

۹ به ۱=۲ به ۱۱

۴ به ۱۰=CM5/2-2=مقدار جادگمه

توجه

می توان از نقطه ۱۱ مساوی نیم سانت داخل شد و نوک یقه را بصورت هلال وصل کرد و یا از نقطه ۱۱ مساوی ۵/۱ سانت خارج شد و نوک یقه را بصورت تیز رسم کرد.

 

یقه مردانه پایه جدا

 

آموزش دوخت یقه ب.ب – گرد

۲/۱ دور گردن=۲ به ۱ یا مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

۲ به ۳=۵/۲ سانت

۱ به ۴=۳/۱(۲ به ۱)

۱ به ۵=۵/۱-۱ سانت

۳ به ۶=۲ سانت پایه یقه

۶ به ۷=۵ به ۸=۵-۴ سانت عرض یقه

۵ به ۹=۲/۱(۸ به ۵)

۹ به ۱۰=۱ سانت

 

 

یقه ب ب

 

آموزش دوخت یقه مردانه یک تکه (یکسره)

مستطیلی بطول ۲/۱ دور گردن بعلاوه ۲ سانت و عرض ۱۰-۹ سانت رسم می کنیم.

 

آموزش دوخت انواع یقه ( باران دخت )

 

۱ به ۲=۲/۱ دور گردن =۲ سانت مقدار جادگمه

۲ به ۳=۱ به ۴=۱۰-۹ سانت

۱ به ۵=۴/۱(۲ به ۱)

۱ به ۷=۲ به ۶=۵/۱-۱ سانت

۶ به ۸=۳-۵/۲ سانت

از نقطه ۸ خطی بموازات (۲ به ۱) رسم می کنیم از ۷ با هلال به نقطه ۱۰ رسم می کنیم.

۴ به ۱۱=۵/۱ سانت

۹ به ۱۲=۵/۲ سانت

دونقطه ۱۱ و ۱۲ را مستقیم بهم وصل می کنیم و آنرا امتداد داده تا هلال ۱۰ به ۷ را قطع کند.

یقه یک تکه

 

لطفا در آموزش بعدی همراه ما باشید سپاسگذارم

 

1.5/5 (2 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

 

پشتیبانی باران دخت !

× مشاوره خرید